niedziela, 26 stycznia 2014

Dieta, która zmniejsza apetyt

Hej :*

Dzisiaj trafiłam na onecie, na dietę, która podobno zmniejsza apetyt i dodatkowo likwiduje cellulit. Zazwyczaj sceptycznie podchodzę do tematu diet, które mają likwidować cellulit, ale przejżałam sobie propozycje posiłków i stwierdzam, że są pyszne i najchętniej zjadłabym je wszystkie na raz - a jeśli do tego mam zrzucić parę kg. to czemu nie :DZdaniem specjalisty
Dieta do­star­cza 1200–1500 kcal i nie wię­cej niż 60 g we­glo­wo­da­nów dzien­nie, co po­zwa­la osła­bić ape­tyt, szcze­gól­nie na sło­dy­cze, i po ty­go­dniu schud­nąć 3–4 kg. Jest po­le­ca­na zwłasz­cza oso­bom z dużym ape­ty­tem.
Mała ilość we­glo­wo­da­nów spra­wia, że nor­ma­li­zu­je się praca trzust­ki, a ko­mór­ki stają się wraż­li­we na in­su­li­nę. Można ją sto­so­wać nie dłu­żej niż dwa ty­go­dnie. Nie mogą jej na­to­miast sto­so­wać na­sto­lat­ki, ko­bie­ty w ciąży i kar­mią­ce oraz osoby z cu­krzy­cą (ewent. po kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem). UWAGA! Ko­niecz­ne jest wy­pi­ja­nie mi­ni­mum dwóch li­trów wody dzien­nie.


DZIEŃ 1
ŚNIA­DA­NIE 400 kcal: Kasz­ka z owo­ca­mi: 1/4 szklan­ki kasz­ki lnia­nej zalej szklan­ką wrzą­cej wody. Do­kład­nie wy­mie­szaj. Dodaj dwie łyżki masła orze­cho­we­go, posyp cy­na­mo­nem. Wy­mie­szaj z po­kro­jo­ny­mi roz­mro­żo­ny­mi tru­skaw­ka­mi (dwie czu­ba­te łyżki).
OBIAD 350 kcal: Sa­łat­ka z kur­cza­kiem: Ru­ko­lę wy­mie­szaj z pla­stra­mi awo­ka­do, ugo­to­wa­ną albo upie­czo­ną i po­kro­jo­ną pier­sią kur­cza­ka, kil­ko­ma po­mi­dor­ka­mi kok­taj­lo­wy­mi, krąż­ka­mi czer­wo­nej ce­bu­li, ły­żecz­ka oliwy zmie­sza­nej z so­kiem z cy­try­ny. Posyp upra­żo­ny­mi pest­ka­mi dyni i skrop jo­gur­tem na­tu­ral­nym.
PRZE­KĄ­SKA 120 kcal: Mig­da­ły: Garść mig­da­łów ze skór­ką, mogą być pod­pra­żo­ne na pa­tel­ni bez tłusz­czu.
KO­LA­CJA 280 kcal: Gril­lo­wa­ne mięso: Małą po­lę­dwicz­kę wie­przo­wą posyp pie­przem, po­sma­ruj oliwą i zgril­luj z ka­pe­lu­sza­mi czte­rech spo­rych pie­cza­rek. Zjedz z ugo­to­wa­na al dente fa­sol­ką szpa­ra­go­wą po­sy­pa­ną se­za­mem.


DZIEŃ 2
ŚNIA­DA­NIE 300 kcal: Jajka z wa­rzy­wa­mi: Zblan­szuj na parze 250 g mło­de­go szpi­na­ku, od­sącz, posyp par­me­za­nem. Zjedz do tego duży po­mi­dor i ja­jecz­ni­cę zro­bio­ną z dwóch jaj na ły­żecz­ce masła. Na deser 1/8 ma­łe­go me­lo­na.
OBIAD 350 kcal: Sa­łat­ka z tuń­czy­kiem: Małą pusz­kę tuń­czy­ka od­sącz z za­le­wy, do­praw solą, pie­przem i szczyp­tą ty­mian­ku. Dodaj do sa­ła­ty zmie­sza­nej z po­łów­ka­mi po­mi­dor­ków kok­taj­lo­wych, po­kro­jo­nym se­le­rem na­cio­wym, ka­pa­ra­mi z łyżką ma­jo­ne­zu, oliwy i dwoma po­sie­ka­ny­mi po­łów­ka­mi orze­chów wło­skich.
PRZE­KĄ­SKA 100 kcal: Jabł­ko z ma­słem orze­cho­wym. Po­łów­ke jabł­ka po­krój w pla­stry. Każdy po­sma­ruj cien­ko ma­słem orze­cho­wym.
KO­LA­CJA 400 kcal: Sos bo­loń­ski z cu­ki­nią: 150 g mie­lo­ne­go mięsa in­dy­ka usmaż na pa­tel­ni bez­tłusz­czo­wej na odro­bi­nie oliwy z po­kro­jo­ną ce­bu­lą i trze­ma po­kro­jo­ny­mi su­szo­ny­mi po­mi­do­ra­mi. Do­praw ba­zy­lią. Ze śred­niej cu­ki­nii ze­stru­gaj obie­racz­ką dłu­gie paski przy­po­mi­na­ją­ce ma­ka­ron. Wrzuć je na chwi­lę do wrząt­ku, potem od­cedź. Wy­mie­szaj mięso z cu­ki­nią, posyp par­me­za­nem.


Rada
Za­czy­naj dzień od wy­pi­cia szklan­ki cie­płe­go na­pa­ru z kopru wło­skie­go. Ma on dzia­ła­nie od­kwa­sza­ja­ce i uspraw­nia tra­wie­nie.

DZIEŃ 3
ŚNIA­DA­NIE 380 kca. Płat­ki z otrę­ba­mi. Ugo­tuj w szklan­ce chu­de­go mleka trzy łyżki peł­no­ziar­ni­stych płat­ków owsia­nych, dodaj łyżkę otrę­bów i ły­żecz­kę mie­lo­ne­go sie­mie­nia lnia­ne­go. Posyp cy­na­mo­nem i łyżką płat­ków mig­da­ło­wych. Zjedz do tego szklan­kę malin z mro­żon­ki.
OBIAD 380 kcal: Sa­łat­ka z kozim serem. Opa­ko­wa­nie róż­nych sałat wy­mie­szaj z ugo­to­wa­ną i po­kro­jo­ną na ka­wał­ki fa­sol­ką szpa­ra­go­wą, po­mi­dor­ka­mi kok­taj­lo­wy­mi, pię­cio­ma łyż­ka­mi twa­ro­go­we­go serka ko­zie­go i krąż­ka­mi czer­wo­nej ce­bu­li, skrop oliwą i posyp su­szo­nym ty­mian­kiem, przy­praw sosem bal­sa­micz­nym.
PRZE­KĄ­SKA 150 kcal: Omlet z wa­rzy­wa­mi: Roz­bij do­kład­nie dwa biał­ka i jajko, wy­mie­szaj je z po­kro­jo­ną w paski i zru­mie­nio­ną na pa­tel­ni szyn­ką, ka­wał­ka­mi pa­pry­ki. Omlet usmaż na ły­żecz­ce oliwy i ob­fi­cie posyp natką pie­trusz­ki.
KO­LA­CJA 400 kcal: Wrap z in­dy­kiem: Ku­ku­ry­dzia­ny wrap na­peł­nij upie­czo­nym mię­sem in­dy­ka po­kro­jo­nym w ko­stecz­kę, zmie­sza­nym z ósem­ka­mi po­mi­do­ra, pół­pla­ster­ka­mi awo­ka­do i łyżką ma­jo­ne­zu. Posyp natką i zwiń.

DZIEŃ 4
ŚNIA­DA­NIE 300 kca: Jajka na wę­dli­nie. Zru­mień po­kro­jo­ną w paski szyn­kę wo­ło­wą i usmaż na niej dwa jajka. Zjedz z po­mi­do­rem i z kil­ko­ma bia­ły­mi albo zie­lo­ny­mi szpa­ra­ga­mi. Do tego szklan­ka roz­mro­żo­nych tru­ska­wek.
OBIAD 320 kcaL: Sa­łat­ka z ło­so­siem. Opa­ko­wa­nie róż­nych sałat. wy­mie­szaj z po­kro­jo­ny­mi po­mi­dor­ka­mi kok­taj­lo­wy­mi, po­kro­jo­ną w za­pał­kę po­ło­wą czer­wo­nej pa­pry­ki i 150 g wę­dzo­ne­go ło­so­sia. Sa­łat­kę wy­mie­szaj z dwie­ma łyż­ka­mi serka bia­łe­go z chrza­nem i łyżka gę­ste­go jo­gur­tu.
PRZE­KĄ­SKA 210 kcal: Ba­ka­lie. Łyżka ro­dzyn­ków i łyżka orze­chów.
KO­LA­CJA 355 kcal: Schab za­pie­ka­ny. Ugo­tuj po­dzie­lo­ną na drob­ne ró­życz­ki po­ło­wę ka­la­fio­ra. Od­sącz. Pla­ster pie­czo­ne­go scha­bu (100 g) ułóż w na­czy­niu ża­ro­od­por­nym, posyp ka­la­fio­rem i 2–3 łyż­ka­mi star­te­go sera żół­te­go. Przy­praw zio­ła­mi. Za­piecz. Zjedz z po­mi­dor­ka­mi kok­taj­lo­wy­mi.


DZIEŃ 5
ŚNIA­DA­NIE 250 kcal: Twa­ro­żek wio­sen­ny. Serek light wy­mie­szaj z rzod­kiew­ka­mi, szczy­pior­kiem i pie­przem. Zjedz ze swie­żym ogór­kiem po­kro­jo­nym w słup­ki.
OBIAD 250 kcal: Chrupnięcia sa­łat­ka. Zgril­lo­wa­na albo upie­czo­na w folii po­łów­kę pier­si kur­cza­ka po­krój w wą­skie paski. Wy­mie­szaj z po­kro­jo­nym jabł­kiem, se­le­rem na­cio­wym i pla­strem ana­na­sa. Polej sosem jo­gur­to­wo-ma­jo­ne­zo­wym.
PRZE­KĄ­SKA 150 kcal: Śliw­ki. Pod­duś szklan­kę mro­żo­nych śli­wek z goź­dzi­ka­mi albo z cy­na­mo­nem.
KO­LA­CJA 380 kcal: Pie­czo­ny łosoś. Na­trzyj dzwon­ko ło­so­sia do­wol­ny­mi przy­pra­wa­mi, skrop cy­try­na,po­sma­ruj oliwą. Upiecz. Ugo­tuj na parze mi­nia­tu­ro­we mar­chew­ki i gro­szek cu­kro­wy w strącz­kach. Rybę i wa­rzy­wa polej zie­lo­nym sosem zro­bio­nym ze zmik­so­wa­nej natki pie­trusz­ki (pę­czek), bia­łe­go serka (dwie łyżki), ma­jo­ne­zu (łyżka).

DZIEŃ 6
ŚNIA­DA­NIE 320 kcal: Omlet z wa­rzy­wa­mi i serem. Zmik­suj dwa jajka. Dodaj sól i pieprz. Na pa­tel­ni na ły­żecz­kę oliwy ze­szklij krąż­ki ce­bu­li, dodaj zie­lo­ny gro­szek z pusz­ki (dwie łyżki). Przy­praw płat­ka­mi su­szo­nych po­mi­do­rów. Zalej jaj­ka­mi i usmaż. Popij so­kiem z mar­chwi.
OBIAD 300 kca: Łosoś z sa­łat­ka. Dzwon­ko ło­so­sia (150 g) na­trzyj ma­ry­na­tą z soku z cy­try­ny, sosu so­jo­we­go, octu bal­sa­micz­ne­go, soli i pie­przu. Po go­dzi­nie zawiń je w folię, upiecz. Opa­ko­wa­nie sałat wy­mie­szaj z małą mar­chew­ką po­kro­jo­ną w za­pał­ke i łyżką sie­mie­nia lnia­ne­go. Skrop ole­jem z pe­stek dyni i so­kiem po­ma­rań­czo­wym.
PRZE­KĄ­SKA 140 kcal: Pest­ki. Garść pe­stek dyni.
KO­LA­CJA 350 kcal: Ka­la­rep­ka z in­dy­kiem. Na oli­wie pod­duś dwie ka­la­rep­ki po­kro­jo­ne w kost­kę (skra­piaj je wodą). Osob­no usmaż 150 g mie­lo­ne­go mięsa in­dy­ka. Przy­praw. Wy­mie­szaj mięso i ka­la­rep­kę,pod­duś z łyżką śmie­tan­ki.


DZIEŃ 7
ŚNIA­DA­NIE 300 kcal: Du­szo­ne po­mi­do­ry. Pół pusz­ki po­mi­do­rów bez skór­ki pod­duś na oli­wie z ba­zy­lią i czosn­kiem. Skrop oliwą. Zjedz z pla­stra­mi serka tofu.
OBIAD 300 kcal: Sa­łat­ka z tuń­czy­ka. Tuń­czy­ka w oli­wie (100 g) od­sącz, roz­gnieć wi­del­cem, wy­mie­szaj z ser­kiem ziar­ni­stym, po­sie­ka­ną dymką, drob­no po­kro­jo­nym ki­szo­nym ogór­kiem. Skład­ni­ki wy­mie­szaj z list­ka­mi sałat.
PRZE­KĄ­SKA 170 kca­l: O­wo­ce su­szo­ne: Kilka mo­re­li albo dwie figi.
KO­LA­CJA 300 kcal: Pałki z kur­cza­ka. Dwie pałki na­trzyj pie­przem, ma­je­ran­kiem, czosn­kiem i oliwa. Upiecz je razem z po­kro­jo­na ­cu­ki­nia, pa­pry­ka, po­mi­dor­ka­mi cher­ry skro­pio­ny­mi oliwa, sosem so­jo­wym oraz po­kru­szo­nym serem ple­śnio­wym. Przed zje­dze­niem ob­fi­cie posyp natką pie­trusz­ki.

Napoje tłumią głód
Za­miast czy­stej wody mo­żesz z po­wo­dze­niem pić na­pa­ry ro­bio­ne ze świe­żych se­zo­no­wych ziół: me­li­sy, szał­wii, po­krzy­wy, mięty. Szklan­ka ta­kie­go cie­płe­go na­pa­ru sku­tecz­niej niż szklan­ka zim­nej wody stłu­mi głód. Jeśli wie­czo­rem trud­no ci usnąć z po­wo­du do­kucz­li­we­go bur­cze­nia w brzu­chu, wypij pół szklan­ki cie­płej wody wy­mie­sza­nej z ły­żecz­ką mie­lo­ne­go sie­mie­nia lnia­ne­go. W wy­pad­ku na­głe­go ataku głodu się­gnij po sok po­mi­do­ro­wy z kil­ko­ma kro­pla­mi sosu ja­la­pe­no. Do tego schrup ło­dy­gę se­le­ra na­cio­we­go. 

http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/dieta-ktora-zmniejsza-apetyt-i-likwiduje-cellulit/6c33v6 komentarzy:

 1. Podziwiam Cię, że dałaś radę, zajebiście wyglądasz! Ja dopiero zaczynam i mam nadzieję, że też kiedyś pochwalę się zdjęciami przed/po (metamorfoza2014.blogspot.com) :))
  A co do diet - żadna mnie nie przekonuje, nie lubię planować tego co zjem:) bo to trochę nudne. A Tobie żadna dieta nie potrzebna z tego, co widzę:)

  OdpowiedzUsuń
 2. w tej diecie to chyba brakuje jescze jednej posiłku :) zdecydowanie jestem za piciem ziołek :))

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawie to wygląda. Może spróbuję :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Dieta wygląda na racjonalną :) Powodzenia !
  http://fitdevangel.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 5. Cześć:)

  Chciałbym Cię serdecznie zaprosić do rejestracji na forum skierowanym szczególnie do
  blogerów, gdzie możesz się dzielić swoją wiedzą i wsparciem:
  www.twojasylwetka.cba.pl

  OdpowiedzUsuń
 6. Szukasz szybkiego sposobu na zrzucenie niepotrzebnych kilogramów oraz budowę rzeźby sylwetki w krótkim czasie z zadowalającymi efektami ? Masz dość trudnych poradników oraz wyrzucania pieniędzy w błoto ?
  Oferujemy całkowicie darmowy poradnik dotyczący odchudzania napisany przez profesjonalnego trenera fitnes.
  Napisz do nas, na pewno odpiszemy!
  Email: odchudzaniemax@gmail.com

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz :)